Algemene Voorwaarden Dierenspeciaalshop.nl

Inhoudsopgave:

Artikel 1   – Definities
Artikel 2   – Identiteit van Dierenspeciaalshop.nl
Artikel 3   – Toepasselijkheid
Artikel 4   – Het aanbod
Artikel 5   – De overeenkomst
Artikel 6   – Herroepingsrecht
Artikel 7   – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8   – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9   – De prijs
Artikel 10 – Garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Auteursrecht
Artikel 16 – Privacy


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Dierenspeciaalshop.nl: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
4. Herroepingsrecht:de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 2 – Identiteit van Dierenspeciaalshop.nl

Dierenspeciaalshop.nl is een handelsnaam van:

Dierenspeciaalzaak Avicentra 
Kerkpad 3-5 
2681 BJ Monster

Tel. Dierenspeciaalshop.nl: +31 (0)174 – 287 105
Tel. Dierenspeciaalzaak Avicentra: +31 (0)174 – 213 227  
E-mail: info@dierenspeciaalshop.nl
Internet: www.dierenspeciaalshop.nl

Rabobankrekening:

NL72 RABO 0159 1306 54
KvK-nummer: 27320633
BTW-nummer: 819556221B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dierenspeciaalshop.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Dierenspeciaalshop.nl en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld.
3. Op het moment dat de consument een bestelling plaatst, wordt deze geacht kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 –  Het aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Dierenspeciaalshop.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod of prijs binden Dierenspeciaalshop.nl niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dierenspeciaalshop.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Dierenspeciaalshop.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Dierenspeciaalshop.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Dierenspeciaalshop.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Dierenspeciaalshop.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Dierenspeciaalshop.nl behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Dit kan Dierenspeciaalshop.nl doen voordat deze tot verzending van de artikelen overgaat, ondanks dat een automatisch gegenereerde bevestigingsmail door Dierenspeciaalshop.nl naar de consument is verstuurd.
6. Dierenspeciaalshop.nl zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 a. de contactgegevens van Dierenspeciaalshop.nl waar de consument met klachten terecht kan;
 b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Dierenspeciaalshop.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
7. Indien Dierenspeciaalshop.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat (dus onbeschadigd en compleet) en verpakking aan Dierenspeciaalshop.nl retourneren, conform de door Dierenspeciaalshop.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zie hiervoor onder andere het meegestuurde retourformulier.
3. Dierenspeciaalshop.nl accepteert alleen retourzendingen waarbij het retourformulier volledig  ingevuld (inclusief ingevuld retournummer) is bijgesloten. De consument dient tijdens de bedenktijd Dierenspeciaalshop.nl via email te informeren als 1 of meer artikelen worden teruggestuurd. Dierenspeciaalshop.nl zal dan het vereiste retournummer doorgeven. Verzendkosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de consument.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Dierenspeciaalshop.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, mits is voldaan aan de regels voor retourneren van Dierenspeciaalshop.nl.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Dierenspeciaalshop.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Dierenspeciaalshop.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. De volgende artikelen zijn door Dierenspeciaalshop.nl uitgesloten van herroepingsrecht (kunnen dus niet worden geretourneerd):
  - waterplanten
  - dierenvoer
  - tijdschriften
  - producten die persoonlijk van aard zijn (bijv. gegraveerde penningen)
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
 a. die door Dierenspeciaalshop.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 d. die snel kunnen bederven of verouderen;
 e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Dierenspeciaalshop.nl geen invloed heeft;
 f. voor losse kranten en tijdschriften;
 g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 9 - De prijs

1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
2. De minimale bestelwaarde is € 15,00 exclusief verzendkosten.
3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Dierenspeciaalshop.nl dit bedongen heeft en:
 a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 10 - Garantie

1. Dierenspeciaalshop.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Op de artikelen van Dierenspeciaalshop.nl zijn de fabrieksgarantie en overige wettelijke garantiebepalingen van toepassing. Bij defecten door oneigenlijk gebruik vervallen alle garanties.

 

 Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. Dierenspeciaalshop.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Dierenspeciaalshop.nl kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Dierenspeciaalshop.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Dierenspeciaalshop.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Dierenspeciaalshop.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Dierenspeciaalshop.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 - Betaling

1. De betaling van artikelen kan op twee manieren plaatsvinden: via iDEAL (met uitzondering van België) of via handmatige bankoverschrijving vooraf. Dierenspeciaalshop.nl gaat pas over tot verzending van de bestelde artikelen zodra de betaling bij Dierenspeciaalshop.nl binnen is.
 1.1. iDEAL is een veilige vorm van internetbankieren waarbij de klant tijdens de bestelling naar de internetnetsite van zijn bank wordt geleid. In de vertrouwde omgeving van de bank kan de klant de betaling van zijn bestelling veilig afhandelen. Nadat de klant een bevestiging van zijn bank heeft ontvangen keert de klant terug naar Dierenspeciaalshop.nl en ontvangt een bestelbevestiging.
 1.2 Bij handmatige bankoverschrijving maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Nadat de betaling door Dierenspeciaalshop.nl is ontvangen, wordt de bestelling naar de klant verstuurd. Bij de overschrijving moet altijd het bestelnummer worden vermeld. Indien de betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen, zal Dierenspeciaalshop.nl de betreffende overeenkomst ontbinden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Dierenspeciaalshop.nl te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Dierenspeciaalshop.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. Dierenspeciaalshop.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dierenspeciaalshop.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Dierenspeciaalshop.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dierenspeciaalshop.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 - Auteursrecht 

De complete inhoud van de website inclusief teksten en foto’s is het eigendom van Dierenspeciaalshop.nl of eigendom van toeleveranciers. De inhoud van de website mag uitsluitend met schriftelijke toestemming worden gebruikt.


Artikel 16 – Privacy 

Dierenspeciaalshop.nl respecteert de privacy van de online bezoekers van haar website. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Dierenspeciaalshop.nl.

[profiler]
Memory usage: real: 2097152, emalloc: 6417096
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem